A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ)
Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

I.

A MAFOSZ törvényességi felügyeletét a Budapest Környéki Törvényszék látja el.

A MAFOSZ székhelye és postacíme: 2051 Biatorbágy, Jókai u. 12

Alapításának éve: 1983

A MAFOSZ nyilvántartási száma 01-02-0003430

A MAFOSZ bejegyzési dátuma a Fővárosi Bíróságon: 1991 március 12.

A bejegyzési határozat megújítva: 1999. április 26. és 1999. szeptember 6., 2016. február. 27., 2019. március 2. 2024. dec

A MAFOSZ pénzforgalmát vezető pénzintézet neve: OTP Bank I. ker. fiók, Alagút u. 3.

Számlaszám: 11701004 - 20122009

A MAFOSZ adószáma: 19573975-1-13

A MAFOSZ statisztikai jelzőszáma: 19573975 9499 517 13

A MAFOSZ T.B. azonosítószáma: 0233343

A MAFOSZ tevékenységi köre az alapszabályban van rögzítve.

Honlapja: www.mafosz.hu. Itt hozzuk nyilvánosságra az adók 1%-ából beérkezett összeget és annak felhasználását.

II.

A MAFOSZ Szervezeti felépítése:

   Közgyűlés

   Elnökség

         Felügyelő bizottság

         Etikai bizottság

         Jelölő és szavazatszámláló bizottság

         Munkabizottságok

               Kitüntetési bizottság            

               Pályázati és kiállítási bizottság

               FIAP bizottság

               Oktatási és ifjúsági bizottság

               Pályázatíró bizottság

Hatáskörök és feladatok

A Közgyűlés parlamentáris formában:

         A MAFOSZ legfelsőbb szerve, amely a tagszervezetek vezetője által megbízólevéllel felhatalmazott küldöttekből áll. Teljes létszáma megegyezik a tagszervezetek számával. Egy küldött több tagszervezetet is képviselhet, ha a tagszervezetek megbízóleveleivel rendelkezik.

         A Közgyűlés határozatképességét az alapszabályban rögzítettek alapján a FEB elnöke, vagy jelenlévő tagja állapítja meg.

         A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

                  az elnökség beszámolója a Szövetség munkájáról, és a beszámoló értékelése és elfogadása;

                  az éves munkaterv megtárgyalása és elfogadása, beleértve a gazdasági ügyeket is;

                  a Közgyűlés alá rendelt tisztségviselők megválasztása és esetleges visszahívása;

                  tagdíj összegének megállapítása;

                  a Közgyűlés alá rendelt munkabizottságok, és az elnökségi döntések utáni esetleges fellebbezések megtárgyalása, és végleges, jogerős döntés hozatala;

                  etikai ügyekben dönteni akkor, ha az Etikai bizottság elnöke, vagy az Etikai bizottság tagja érintettek az  adott ügyben;

                  a MAFOSZ feloszlatása.

         A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, lehetőség szerint a naptári év első negyedében.

         A Közgyűlés javasolt napirendjét a meghívó tartalmazza.

         Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napirenddel, az Alapszabályban rögzített módon össze kell hívni. Ebben az esetben a megjelentek számától független a határozatképesség.

         A Közgyűlést az elnök nyitja meg, és javaslatot kér a levezető elnök személyére. Az a személy lesz a  levezető elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja. A szavazás nyílt, a szavazólap felmutatásával.

                  A Közgyűlés első napirendi pontja az elnökségi beszámoló.

                  Ezután a Felügyelő bizottság és az Etikai bizottság jelentése következik.

                  Az éves munka értékelése az elnökségi beszámoló, a költségvetési beszámoló és a Felügyelő bizottság jelentése alapján történik. Mindezeket írásban előzetesen el kell küldeni a tagszervezeteknek, az alapszabályban meghatározott időpontban.

                  A levezető elnök nyílt szavazással fogadtatja el a beszámolókat és jelentéseket. Elutasítás (50%-nál több

                  ellenszavazat) esetén a beszámolót a következő közgyűlésen meg kell ismételni. Ilyen esetben az elnökség ellen bizalmatlansági szavazást lehet kezdeményezni.

                  A Közgyűlés napirendjébe a szavazati joggal rendelkezők javaslatait is fel kell venni, amennyiben többségi szavazással úgy döntenek a tagszervezetek küldöttei.

                  A Közgyűlés dönt a következő évi munkatervről és költségvetésről.

                  A Közgyűlés dönt a MAFOSZ Szalon és a kapcsolódó alkotótábor helyszínéről. Módosítás esetén az Elnökség dönt.

                  A munkatervet és a költségvetést a meghívóval együtt kell kiküldeni.

                  A Közgyűlés akkor eredményes, ha az előző évi elnökségi beszámolót és a bizottsági jelentéseket elfogadta, és az elkövetkező évre a munkatervet és a költségvetést jóváhagyta.

   Elnökség: irányítja a Szövetség munkáját.

   A MAFOSZ Elnökségének tagjai:

                  Elnök

                  Alelnök

                  Titkár

                  Az Elnökségi ülésekre (mely lehet online is) minden esetben meg kell hívni és tárgyalási joggal részt  vesznek a regionális elnökök.

                  Javaslataiknak elutasítását minden esetben meg kell indokolni.

         Elnök

                  A MAFOSZ Elnökségének munkáját az elnök irányítja.

                  Az elnök gyakorolja a munkáltatói és kiadói jogokat. Egy személyben felelős a MAFOSZ gazdálkodásáért.

                  Képviseli a MAFOSZ-t hivatalosan bíróságon, hatóságoknál, egyéb szövetségeknél.

                  Összehívja a Közgyűlést és az Elnökséget.

                  Elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a MAFOSZ éves munkatervét és költségvetését.

                  Beszámol a Közgyűlésnek a munkaterv és a költségvetés teljesítéséről.

         Alelnök

                  Az elnök irányításával, az elnökkel egyeztetve végzi munkáját.

                  Feladata:

 • az elnök távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki teendőket; az elnökhöz hasonlóan, de vele összehangoltan képviseli a MAFOSZ-t különféle fórumokon; utalványozási jogot gyakorol; irányítja a gazdálkodással összefüggő feladatokat; segíti a MAFOSZ ügyvitelét.
 • Az elnök helyettesítése
 • Pénzügyi pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok írása, a MAFOSZ számára bevételi forrás teremtése.

         Titkár

                  Az elnök irányításával, az elnökkel egyeztetve végzi munkáját.

                  Feladata:

 • az elnök és az alelnök távollétében képviseli a MAFOSZ-t különféle fórumokon;
 • utalványozási jogot gyakorol; segíti a gazdálkodással összefüggő feladatokat; a MAFOSZ ügyvitelét.
 • Pénzügyi pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok írása, a MAFOSZ számára bevételi forrás teremtése.
 • Tagdíj, pártolói tagdíj nyilvántartás

Iratkezelés:

 • Adó- és pénzügyeket a vonatkozó és a mindenkor érvényben lévő szabályozások szerint kell végezni. Iratselejtezést az APEH érvényben lévő szabályozása szerint lehet alkalmazni.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

         Regionális elnökök

                  Területi képviseletet látnak el.

                  A személyükre kijelölt feladatokat végzik. Segítik a régióban működő tagszervezetek munkáját a Szövetséget érintő kérdésekben.

                  Tárgyalási joggal részt vesznek az elnökségi üléseken, tárgyalnak, javaslatot tesznek a legjobb  tudásuk szerint.

                  Amennyiben az éves elnökségi ülés 50%-ára igazolatlanul nem megy el, a közgyűlés visszahívhatja  az alelnököt.

   Bizottságok

         Felügyelő bizottság (3 tagú)

                  A Közgyűlés választja.

                  Vezetője a bizottsági elnök.

                  Felügyelik és évente legalább két alkalommal ellenőrzik az elnökség munkáját, különös tekintettel a

                  pénzügyekre. Ellenőrzik a könyvelést.                                          

                  A Közgyűlésnek jelentést készítenek az éves munkáról.

                  A Felügyelő bizottságnak össze kell hívni a közgyűlést, ha a tagság 33%-a kezdeményezi ezt a Felügyelő bizottságnál. A Felügyelő bizottság önállóan is kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását, amennyiben indokoltnak tartja.

                  Tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi ülésen.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

         Etikai bizottság (3 tagú)

                  A Közgyűlés választja.

                  Vezetője a bizottsági elnök.

                  Feladata: Elkészíti A MAFOSZ Etikai Kódexét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.   

                  A MAFOSZ tagszervezeteinek életében előforduló esetleges etikai vétségeket kivizsgálja és békéltetésre törekszik.                      

                  A visszatérő etikai vétséget a Közgyűlés elé terjeszti.

                  Súlyosabb esetben a Közgyűlés határozat formájában tagság megvonását is ki mondhatja.

                  Tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi ülésen.

         Jelölő és szavazatszámláló bizottság (3 tagú)

                  A Közgyűlés választja.

                  Vezetője a bizottsági elnök.

                  Négyévenként előkészíti és levezeti a tisztújítást a Választási Szabályzatnak megfelelően.

                  A javaslatokat egyezteti a személyek vállalkozókészségével.

                  A jelöltek névsorát eljuttatja a tagegyesületekhez a tisztújító közgyűlés meghívójával együtt.

                  Elkészíti a szavazólapokat.

                  Választásnál összeszámolja a szavazatokat.

                  A választás eredményét bejelenti a Közgyűlésnek.

                  A választás teljes dokumentációját archiválja.

                  A Közgyűlésen ellenőrzi a létszámot, a szavazatokat és jelentést tesz az eredményről.

                  Munkájukat a Választási Szabályzat szerint végzik.

         Kitüntetési bizottság (3 tagú)

                  Az Elnökség választja.

                  Vezetője a bizottsági elnök.

                  Feladata: a MAFOSZ kitüntetési szabályzata alapján előkészíteni és javasolni a kitüntetésre érdemes személyeket és tagegyesületeket.

                  Nyilvántartást vezetni a MAFOSZ által kitüntetettekről.

                  Archiválni a beérkezett dokumentációt és portfóliót.

                  A Pályázati és Kiállítási Bizottsággal együttműködve a hazai fotópályázatoknak a meghirdetés környékén való besorolása, számmal való ellátása, a pályázatok megrendezésének figyelése és a besorolások utólagos felülbírálása, szabályzatok aktualizálása.

                  Kitüntetési , minősítési rendszer aktualizálása, új díjakra javaslattétel

                  Az éves elnöki beszámolóhoz „bizottsági jelentéssel” járul hozzá.

         Pályázati és kiállítási bizottság (3 tagú)

                  Az Elnökség választja.

                  Vezetője a bizottsági elnök.

                  A MAFOSZ ide vonatkozó szabályzata értelmezésével koordinálják a fotópályázatok rendezését.

                  A tagegyesületek által rendezett pályázatok és kiállítások kivitelezésében támogatják a rendezőket.

                  A pályázati kiírások szabályzat szerinti összeállításában segítenek.

                  Őrködnek a rendezvények lebonyolításának szakszerűsége felett.

                  A Kitüntetési Bizottsággal együttműködve a hazai fotópályázatoknak a meghirdetés környékén való besorolása, számmal való ellátása, a pályázatok megrendezésének figyelése és a besorolások utólagos felülbírálása, szabályzatok aktualizálása.
                  Az éves elnöki beszámolóhoz „bizottsági jelentéssel” járul hozzá.

         FIAP bizottság (3 tagú)

                  Vezetője a FIAP kapcsolattartó (FIAP officer)

                  Az Elnök jelöli, az Elnökség választja.

                  A FIAP kapcsolattartást naprakészen intézi.

                  MAFOSZ-elnökkel egyeztetve képviseli a magyar fotográfusokat a FIAP-nál.

                  Tagjait az elnökség kéri fel bizottsági munkára.

                  A FIAP közérdekű információit lefordíttatja, és a magyar szöveget nyilvánosságra hozza.

                  Továbbítja a FIAP rendezvényeinek kiírásait a rendszeresen pályázóknak.

                  FIAP kitüntetési kérelmeknél képviseleti igazolással szolgál.

                  Elkészíti az időközi nemzeti pályázati anyagot, és továbbítja a FIAP címére.

                  Gondoskodik a FIAP képviselet éves tagsági díjának befizetéséről.

                  Az Oktatási és ifjúsági Bizottság segítése a FIAP és más ifjúsági pályázatokban.

                  A FIAP biennálékon és más országszintű pályázatokon való részvételek megszervezése:

                  az országszintű pályázati anyag meghirdetése, zsűriztetése és megküldése.

                  FIAP News magyar anyagainak elkészítése, egyeztetése.

                  A Szövetség FIAP fotópályázat szervezése a Pályázati és Kiállítási Bizottsággal együttműködve

                  Az éves elnöki beszámolóhoz „bizottsági jelentéssel” járulnak hozzá.

         Oktatási és ifjúsági bizottság (3 tagú)

                  Az Elnökség választja.

                  Vezetője a bizottsági elnök.

                  Koordinálják az ifjúsági tagszervezetek munkáját

                  Továbbítja az ifjúsági pályázatok kiírásait, segítséget nyújt azokon való részvételben

                  Szakmai továbbképzéseket szervez a MAFOSZ tagszervezetei és azok tagjai részére

                  Országos Diák-fotópályázat rendezése, kiterjesztése, az ország iskoláinak megkeresése;

                  Ifjúsági alkotótábor szervezése;

                  FIAP és más ifjúsági pályázatok figyelése és részvétel lebonyolítása

                  (a FIAP Bizottsággal együttműködve).

                  Az éves elnöki beszámolóhoz „bizottsági jelentéssel” járulnak hozzá.

Valamennyi bizottságnak: a MAFOSZ szabályzatainak a bizottságra vonatkozó részeinek időszakos áttekintése, aktualizálása.

III.

   Összeférhetetlenség:

 • A MAFOSZ tisztségviselője kitüntetésre önmagát nem javasolhatja, és nem vehet részt a szavazáson.
 • Munkáltatói jog gyakorlásánál önmagát bármi módon előnyben nem részesítheti.
 • Nem lehet Felügyelő bizottság tagja az elnök, az ügyvezető elnök, alelnök, vagy valamelyik bizottság elnöke.

Budapest, 2023. április 1.