A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ)
Szervezeti és Működési Szabályzata

 

I.

A MAFOSZ törvényességi felügyeletét a Fővárosi Ügyészség látja el.

A MAFOSZ székhelye és postacíme: 2051 Biatorbágyt, Jókai u. 12.

Alapításának éve: 1983

A MAFOSZ nyilvántartási száma a Fővárosi Bíróságon: 3430

A MAFOSZ bejegyzési dátuma a Fővárosi Bíróságon: 1991 március 12.

A bejegyzési határozat megújítva: 1999. április 26. és 1999. szeptember 6.

A MAFOSZ pénzforgalmát vezető pénzintézet neve: OTP Bank I. ker. fiók, Alagút u. 3.

Számlaszám: 11701004 - 20122009

A MAFOSZ adószáma: 19573975-1-13

A MAFOSZ statisztikai jelzőszáma: 19573975

A MAFOSZ T.B. azonosítószáma: 0233343

A MAFOSZ tevékenységi köre az alapszabályban van rögzítve.

Honlapja: www.mafosz.hu. Itt hozzuk nyilvánosságra az adók 1%-ából beérkezett összeget és annak felhasználását.

 

II.

A MAFOSZ Szervezeti felépítése:

  Közgyűlés

Elnökség

Felügyelő bizottság

Etikai bizottság

Jelölő és szavazatszámláló bizottság

Munkabizottságok

Kitüntetési bizottság

Pályázati és kiállítási bizottság

FIAP bizottság

Oktatási és ifjúsági bizottság

Pályázatíró bizottság

 

Hatáskörök és feladatok

A Közgyűlés parlamentáris formában:

A MAFOSZ legfelsőbb szerve , amely a tagszervezetek által megválasztott, megbízólevéllel felhatalmazott küldöttekből áll. Teljes létszáma megegyezik a tagszervezetek számával. Minden tagszervezetnek egy küldöttje van, és minden küldött egy tagszervezetet képvisel.

A Közgyűlés határozatképességét az alapszabályban rögzítettek alapján a FEB elnöke, vagy jelenlévő tagja állapítja meg.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

az elnökség beszámolója a Szövetség munkájáról, és a beszámoló értékelése és elfogadása;

az éves munkaterv megtárgyalása és elfogadása, beleértve a gazdasági ügyeket is;

a Közgyűlés alá rendelt tisztségviselők megválasztása és esetleges visszahívása;

tagdíj összegének megállapítása;

a Közgyűlés alá rendelt munkabizottságok, és az elnökségi döntések utáni esetleges fellebbezések megtárgyalása, és végleges, jogerős döntés hozatala;

etikai ügyekben dönteni akkor, ha az Etikai bizottság elnöke, vagy az Etikai bizottság tagja érintettek az adott ügyben;

a MAFOSZ feloszlatása.

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, lehetőség szerint a naptári év első negyedében.

A Közgyűlés javasolt napirendjét a meghívó tartalmazza.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napirenddel, az Alapszabályban rögzített módon össze kell hívni. Ebben az esetben a megjelentek számától független a határozatképesség.

A Közgyűlést az elnök nyitja meg, és javaslatot kér a levezető elnök személyére. Az a személy lesz a levezető elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja. A szavazás nyílt, a szavazólap felmutatásával.

A Közgyűlés első napirendi pontja az elnökségi beszámoló.

Ezután a Felügyelő bizottság és az Etikai bizottság jelentése következik.

Az éves munka értékelése az elnökségi beszámoló, a költségvetési beszámoló és a Felügyelő bizottság

jelentése alapján történik. Mindezeket írásban előzetesen el kell küldeni a tagszervezeteknek, az alapszabályban meghatározott időpontban.

A levezető elnök nyílt szavazással fogadtatja el a beszámolókat és jelentéseket. Elutasítás (50%-nál több ellenszavazat) esetén a beszámolót a következő közgyűlésen meg kell ismételni. Ilyen esetben az elnökség ellen bizalmatlansági szavazást lehet kezdeményezni.

A Közgyűlés napirendjébe a szavazati joggal rendelkezők javaslatait is fel kell venni, amennyiben többségi szavazással úgy döntenek a tagszervezetek küldöttei.

A Közgyűlés dönt a következő évi munkatervről és költségvetésről.

A Közgyűlés dönt a MAFOSZ Szalon és a kapcsolódó alkotótábor helyszínéről. Módosítás esetén az Elnökség dönt.

A munkatervet és a költségvetést a meghívóval együtt kell kiküldeni.

A Közgyűlés akkor eredményes, ha az előző évi elnökségi beszámolót és a bizottsági jelentéseket elfogadta, és az elkövetkező évre a munkatervet és a költségvetést jóváhagyta.

 

Elnökség: irányítja a Szövetség munkáját.

A MAFOSZ Elnökségének tagjai:

Elnök

Ügyvezető elnök

Regionális alelnökök

Elnök

A MAFOSZ Elnökségének munkáját az elnök irányítja.

Az elnök gyakorolja a munkáltatói és kiadói jogokat. Egy személyben felelős a MAFOSZ gazdálkodásáért.

Képviseli a MAFOSZ-t hivatalosan bíróságon, hatóságoknál, egyéb szövetségeknél.

Összehívja a Közgyűlést és az Elnökséget.

Elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a MAFOSZ éves munkatervét és költségvetését.

Beszámol a Közgyűlésnek a munkaterv és a költségvetés teljesítéséről.

 

Ügyvezető elnök

Az elnök irányításával végzi munkáját.

Iratkezelés:

A beérkező leveleket és a kimenő levelek másolatait évenként csoportosítva kell megőrizni.

Adó- és pénzügyeket a vonatkozó és a mindenkor érvényben lévő szabályozások szerint kell végezni. Iratselejtezést az APEH érvényben lévő szabályozása szerint lehet alkalmazni.

 

Regionális alelnökök

Területi képviseletet látnak el az elnökségben.

A személyükre kijelölt feladatokat végzik. Segítik a régióban működő tagszervezetek munkáját a Szövetséget érintő kérdésekben.

Részt vesznek az elnökségi üléseken, tárgyalnak, döntenek legjobb tudásuk szerint.

Amennyiben az éves elnökségi ülés 50%-ára igazolatlanul nem megy el, a közgyűlés visszahívhatja

az alelnököt.

 

Bizottságok

 

Felügyelő bizottság (3 tagú)

A Közgyűlés választja.

Vezetője a bizottsági elnök.

Felügyelik és évente legalább két alkalommal ellenőrzik az elnökség munkáját, különös tekintettel a

pénzügyekre. Ellenőrzik a könyvelést.

A Közgyűlésnek jelentést készítenek az éves munkáról.

A Felügyelő bizottságnak össze kell hívni a közgyűlést, ha a tagság 33%-a kezdeményezi ezt a Felügyelő bizottságnál. A Felügyelő bizottság önállóan is kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását, amennyiben indokoltnak tartja.

Tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi ülésen.

 

Etikai bizottság (3 tagú)

A Közgyűlés választja.

Vezetője a bizottsági elnök.

Feladata:

Elkészíti A MAFOSZ Etikai Kódexét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A MAFOSZ tagszervezeteinek életében előforduló esetleges etikai vétségeket kivizsgálja és békéltetésre törekszik.

A visszatérő etikai vétséget a Közgyűlés elé terjeszti.

Súlyosabb esetben a Közgyűlés határozat formájában tagság megvonását is ki mondhatja.

Tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi ülésen.

 

Jelölő és szavazatszámláló bizottság (3 tagú)

A Közgyűlés választja.

Vezetője a bizottsági elnök.

Négyévenként előkészíti és levezeti a tisztújítást a Választási Szabályzatnak megfelelően.

A javaslatokat egyezteti a személyek vállalkozókészségével.

A jelöltek névsorát eljuttatja a tagegyesületekhez a tisztújító közgyűlés meghívójával együtt.

Elkészíti a szavazólapokat.

Választásnál összeszámolja a szavazatokat.

A választás eredményét bejelenti a Közgyűlésnek.

A választás teljes dokumentációját archiválja.

A Közgyűlésen ellenőrzi a létszámot, a szavazatokat és jelentést tesz az eredményről.

Munkájukat a Választási Szabályzat szerint végzik.

 

Kitüntetési bizottság (3 tagú)

Az Elnökség választja.

Vezetője a bizottsági elnök.

Feladata: a MAFOSZ kitüntetési szabályzata alapján előkészíteni és javasolni a kitüntetésre érdemes

személyeket és tagegyesületeket.

Nyilvántartást vezetni a MAFOSZ által kitüntetettekről.

Archiválni a beérkezett dokumentációt és portfóliót.

Az éves elnöki beszámolóhoz „bizottsági jelentéssel” járul hozzá.

 

Pályázati és kiállítási bizottság (3 tagú)

Az Elnökség választja.

Vezetője a bizottsági elnök.

A MAFOSZ ide vonatkozó szabályzata értelmezésével koordinálják a fotópályázatok rendezését.

A tagegyesületek által rendezett pályázatok és kiállítások kivitelezésében támogatják a rendezőket.

A pályázati kiírások szabályzat szerinti összeállításában segítenek.

Őrködnek a rendezvények lebonyolításának szakszerűsége felett.

 

FIAP bizottság (3 tagú)

Vezetője a FIAP kapcsolattartó (FIAP officer)

Az Elnök jelöli, az Elnökség választja.

A FIAP kapcsolattartást naprakészen intézi.

MAFOSZ-elnökkel egyeztetve képviseli a magyar fotográfusokat a FIAP-nál.

Tagjait az elnökség kéri fel bizottsági munkára.

A FIAP közérdekű információit lefordíttatja, és a magyar szöveget nyilvánosságra hozza.

Továbbítja a FIAP rendezvényeinek kiírásait a rendszeresen pályázóknak.

FIAP kitüntetési kérelmeknél képviseleti igazolással szolgál.

Elkészíti az időközi nemzeti pályázati anyagot, és továbbítja a FIAP címére.

Gondoskodik a FIAP képviselet éves tagsági díjának befizetéséről.

 

 

Oktatási és ifjúsági bizottság (3 tagú)

Az Elnökség választja.

Vezetője a bizottsági elnök.

Koordinálják az ifjúsági tagszervezetek munkáját

Továbbítja az ifjúsági pályázatok kiírásait, segítséget nyújt azokon való részvételben

Szakmai továbbképzéseket szervez a MAFOSz tagszervezetei és azok tagjai részére

Az éves elnöki beszámolóhoz „bizottsági jelentéssel” járulnak hozzá.

 

 

Pályázatíró bizottság (3 tagú)

Az Elnökség választja.

Vezetője a bizottsági elnök.

Feladata: Pénzügyi pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok írása.

a MAFOSZ számára bevételi forrás teremtése.

Az éves elnöki beszámolóhoz „bizottsági jelentéssel” járul hozzá.

 

III.

Összeférhetetlenség:

A MAFOSZ tisztségviselője kitüntetésre önmagát nem javasolhatja, és nem vehet részt a szavazáson.

Munkáltatói jog gyakorlásánál önmagát bármi módon előnyben nem részesítheti.

Nem lehet Felügyelő bizottság tagja az elnök, az ügyvezető elnök, alelnök, vagy valamelyik bizottság elnöke.

 

Budapest, 2015. február 28.